I arbeidsmiljøloven (aml.) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning er det en rekke bestemmelser du bør kjenne til dersom du planlegger å ansette unge sommervikarer. Her får du en oversikt over de viktigste:

1.            Alder

Barn som er under 15 år eller som er skolepliktige skal som hovedregel ikke utføre arbeid, jf. aml. § 11-1 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 12. Det er likevel tre unntak fra denne regelen:

•             Kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid

•             Dersom barnet er fylt 13 år: lett arbeid, f.eks. budtjeneste, rydde- og pakkearbeid, arbeid med fisk, rengjøring

•             Dersom barnet er fylt 14 år: arbeid som ledd i barnets skolegang og som er godkjent av skolemyndigheten


2.            Samtykke fra foreldre/foresatte

Arbeidsgiver må innhente skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte før et barn under 15 år eller i skolepliktig alder kan ansettes.


3.            Risikovurdering

Det fremgår av aml. § 11-1 (3) at personer under 18 år ikke må utføre arbeid som kan være «til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang». Videre fremgår det av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-1 at arbeidsgiver må foreta en vurdering av den risiko ungdom under 18 år utsettes for i arbeidet. Det må i vurderingen tas hensyn til at ungdom ofte har manglende arbeidserfaring.


4.            Arbeidskontrakt

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5 første ledd.

Det fremgår av aml. § 14-6 at arbeidsavtalen minimum skal inneholde informasjon om ansettelsesforholdets varighet, ansettelsestid, pauser, lønn og en beskrivelse av arbeidet som skal utføres.


5.            Arbeidstid

Generelt skal arbeidstiden for personer under 18 år legges slik at den ikke hindrer skolegang, jf. aml. § 11-2.  Ved ansettelse hos flere arbeidsgivere skal arbeidstiden beregnes samlet, og arbeidsgiver plikter å skaffe seg kjennskap til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.

Arbeidstid for barn under 15 år, eller som er skolepliktige:

Arbeidstiden skal ikke overstige

•             2 timer i døgnet på dager med undervisning og 12 timer i uken i uker med undervisning

•             7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker


Pauser: Personer under 18 år skal ha en hvilepause på minst en halv time, dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time, jf. aml. § 11-5 (2).

Fritid: For barn under 15 år eller som er skolepliktig skal innenfor hver periode på 24 timer ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 14 timer, jf. aml. § 11-5 (2)

Overtid: Arbeidstakere under 18 år kan ikke jobbe overtid.


6.            Nattarbeid

Barn som er under 15 år eller skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl. 20.00 og 06.00, jf. aml. § 11-3 (1). Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-8 oppstiller imidlertid et unntak for «kulturelt, kunstnerisk eller sportslig arbeid» mellom kl. 20.00 og 23.00. Arbeidsgiver må i så fall etablere en ordning med helsekontroll som gir en rimelig mulighet til å unngå helseskader for de mindreårige arbeidstakerne i det konkrete arbeidsforholdet, jf. aml. § 11-4 og bestemmelsens forarbeider.


7.            Lønn

Lønnen avtales i utgangspunktet fritt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller ved tariffavtale. Innen bransjer med allmenngjorte tariffavtaler (Bygg, Renhold, Overnatting, Servering og catering, Skips- og verftsindustrien, Jordbruk og gartnerier, Fiskeindustribedrifter og Elektro) kan arbeidsgivere ikke betale lavere lønn enn den fastsatte minstelønnen for arbeidstakere under 18 år.

Når samlede lønnsutbetalinger til en person i løpet av et år er høyere enn 1 000 kroner har arbeidsgiver plikt til å sende en månedlig elektronisk a-melding til Skatteetaten, også når arbeidsgiver er under 18 år. Du skal levere opplysninger om lønn og annen inntekt for den måneden utbetalingen er gjort, og til og med den måneden den ansatte slutter. 


8.            Ferie og feriepenger

Arbeidstakere under 18 år som går i grunnskolen må ha minst fire uker fri i året. Av disse skal minst to uker være i sommerferien, jf. aml. § 11-5 (4).

Feriepengene beregnes av arbeidsvederlaget, uavhengig av arbeidsforholdets varighet.


9.            Skattekort eller frikort?

Tjener arbeidstaker mindre enn 60 000 kroner i løpet av året, skal vedkommende bestille frikort. Tjener arbeidstaker mer enn 60 000 kroner i løpet av året, skal vedkommende bestille skattekort.’


10.          Opplæring

Barn og ungdom med lite arbeidserfaring trenger ofte grundigere opplæring enn andre arbeidstakere. Opplæring skal regnes som en del av arbeidstiden, og skal lønnes.


11.          Involvering av verneombud

Verneombudet, eventuelt arbeidstakernes representant, skal tas med på råd om planlegging og gjennomføring av arbeid som skal utføres av personer under 18 år, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-11.


12.          Lise over arbeidstakere under 18 år

Arbeidsgivere som sysselsetter personer under 18 år, skal føre liste over dem, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-12. Listen skal inneholde følgende opplysninger:

•             Arbeidstakers navn, adresse og fødselsnummer,

•             Foresattes navn og adresse (for barn under 15 år eller er skolepliktig),

•             Arbeidets art,

•             Lengden på daglig arbeidstid,

•             Tidspunkt for avvikling av fritid i sommerferien,


Listen skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og for verneombud. Listeføring kan unnlates i bedrifter med færre enn 20 ansatte.


13.          Sluttattest

Alle ansatte har krav på skriftlig sluttattest etter aml. § 15-15. Attesten skal som et minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i, og hvor lenge det varte.


NB! Ansettes barn og ungdom i en sommerjobb eller annen midlertidig stilling, kreves det i tillegg at vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt, på samme måte som når man er voksen.


Dersom du har spørsmål knyttet til midlertidig ansettelse, ferievikariat eller andre arbeidsrettslige spørsmål, kan du ta kontakt med oss per:

e-post: stavanger@projure.no

Tlf: 51 85 84 00