Regjeringens forslag til nye regler om permittering og lønnsplikt for arbeidsgiver, og midlertidig forlengelse av avbruddsperioden fra permittering.

I tråd med pandemiens utvikling i Norge og de stadige endringer som finner sted i nasjonale og lokale forskrifter på bakgrunn av smittevernfaglige behov, endres regelverket for permittering og arbeidsgivers lønnsplikt jevnlig. Regjeringen har i forslaget til revidert nasjonalbudsjett kommet med nye forslag til regler om permittering og lønnsplikt for arbeidsgiver. Videre er det nylig innført en ny lengde på avbruddsperioden under permittering uten at lønnsplikt gjeninntrer.

Gjeldende regelverk om permitteringens lengde og lønnsplikt for arbeidsgiver, og adgangen til å ta arbeidstaker tilbake i jobb en periode

Etter gjeldende regelverk har arbeidsgiver 10 dagers lønnsplikt når arbeidstaker permitteres. Ved deltidspermittering må arbeidstimene den ansatte er permittert legges sammen til totalt 10 arbeidsdager. Ved permittering fra halve stillingen kan arbeidsgiverperioden derfor vare i 20 arbeidsdager. Denne perioden har blitt kalt arbeidsgiverperiode I.

Deretter er arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikt i til sammen 49 uker innenfor en periode på 18 måneder. Fritaksperioden løper fra utløpet av arbeidsgiverperiode I.

I henhold til gjeldende regelverk vil imidlertid en ny lønnspliktperiode på fem dager, arbeidsgiverperiode II, inntre for arbeidsgiver når arbeidstakeren har vært permittert i 30 uker innenfor en periode på 18 måneder (fra 1. juni 2021). Etter arbeidsgiverperiode II fritas arbeidsgiver  fra lønnsplikt i ytterligere 19 uker. Arbeidstaker kan dermed være permittert i maksimalt 52 uker, inklusiv arbeidsgiverperiode I og II. Når perioden på 49 uker er brukt opp, gjeninntrer normalt arbeidsgivers lønnsplikt, uavhengig av situasjonen i arbeidsmarkedet.

En unntaksregel som foreløpig gjelder i perioden fra 19. februar 2021 til 30. september 2021, er at arbeidsgiver kan permittere utover 49 uker uten å ha plikt til å ta arbeidstaker tilbake i jobb (lønnsplikt gjeninntrer), såfremt de øvrige vilkårene for permittering foreligger.

Den permitterte har etter dagens regler mulighet til å arbeide i inntil seks uker hos permitterende arbeidsgiver, uten at fortsatt permittering anses som en ny permittering, det vil si uten lønnsplikt for arbeidsgiver og uten at permitterte må søke dagpenger på nytt.

Nytt forslag om bortfall av arbeidsgiverperiode II, og midlertidig utvidelse av adgangen til å ta permitterte tilbake i jobb en periode

Regjeringen har i forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslått at lønnsplikt for arbeidsgiver i arbeidsgiverperiode II (fem dager) skal bortfalle. Dette av hensyn til bedrifter med langvarige permitteringer og i lys av pandemiens siste utvikling.

Dette forslaget er per i dag ikke vedtatt, og inntil videre gjelder dermed regelen om lønnsplikt for arbeidsgiver i arbeidsgiverperiode II fra 1. juni 2021.

Forslaget om bortfall av arbeidsgiverperiode II må også ses i sammenheng med utvidelsen av "avbruddsperioden" i permitteringsordningen fra seks til ti uker.

Permitterte kan fra og med 8. mai 2021 og frem til 30. september 2021 arbeide i inntil ti uker hos permitterende arbeidsgiver, uten at fortsatt permittering anses som en ny permittering. Avbruddsperioden fra permittering medfører ikke ny arbeidsgiverperiode med lønnsplikt , og permitterte slipper å måtte søke dagpenger på nytt. Dette er ment å redusere usikkerheten for bedrifter som ønsker å ta tilbake permitterte i en gjenoppstartsfase. Videre regnes ikke en slik periode med i beregningen av den maksimale tillatte permitteringsperioden.

For at permitterte skal tas tilbake i arbeid i inntil 10 uker, må det foreligge en lokal enighetsprotokoll om at Hovedavtalens regler om ansiennitet er fulgt ved inntak av permitterte arbeidstakere i arbeid.

Regjeringen har også foreslått å gjeninnføre regelen om maksimalt 26 uker med permittering innenfor en periode på 18 måneder før lønnsplikt gjeninntrer for nye permitteringer. Dette skal gjelde etter 1. juli 2021. Den nye regelen vil ikke ha betydning for løpende permitteringer på dette tidspunktet.

For nye tilfeller vil uker med permittering før 1. juli 2021 ikke telle med i brukte permitteringsuker. Alle nye permitteringer etter 1. juli 2021 vil dermed kunne vare i 26 uker.

Såfremt Stortinget er enige i Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, forventes de nye reglene å bli vedtatt innen midten av juni.


Dersom du har behov for rådgivning vedrørende permittering eller andre arbeidsrettslige spørsmål, kan vi kontaktes på e-post eller telefon:

E-post: stavanger@projure.no

Tlf: 51 85 84 00