Ved den nye loven opprettholdes to «boliglover» - eierseksjonsloven og borettslagsloven.

Eierseksjonsloven er en viktig lov for utbyggere og andre profesjonelle aktører i boligmarkedet, kommunene samt privatpersoner som eier en eierseksjon og som sitter i styret i et slikt sameie.

Den nye eierseksjonsloven innebærer samlet sett forenklinger til fordel for disse aktørene.

De viktigste endringene i forhold til dagens lov fra 1997 er blant annet: 

  • Ny regel som definerer viktige uttrykk/begreper som bruksenhet og fellesareal.
  • Ny regel som gir forbruker økt trygghet ved at en boligseksjon må være godkjent som boenhet etter plan- og bygningsloven før seksjoneringstillatelse kan gis.
  • Kjøpsretten til leier av eierseksjon oppheves.
  • Begrensningen om at ingen kan erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet videreføres.
  • Klarere regler om seksjonseiers og sameiets plikt til å vedlikeholde bruksenhet/fellesareal.
  • Nye regler om erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold.
  • Mer fleksible regler om parkering i sameiet.
  • Ny regel som gir styret i sameiet partsevne ved søksmål mot utbygger ved forsinkelse eller mangler ved sameiets fellesarealer.

 

Ved behandlingen av ny lov før sommeren, ba Stortinget regjeringen om å komme tilbake med nytt forslag til regler om et sameie i sine vedtekter kan sette begrensninger for kortidsutleie av boligseksjoner, eks. Airbnb.

 

Den nye loven inneholder også viktige overgangsordninger i forhold til dagens lov.