Bygg- og entrepriserett er et av de sentrale fagområdene hos Projure. Vi har lang tradisjon som rådgiver for byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter,  og leverandører til oljeindustrien, og vi har over tid bygget opp spesialkunnskap på dette rettsområdet.  Advokatene i faggruppen bygg, anlegg og offshore bistår hver dag store og små bedrifter i forbindelse med inngåelse, gjennomføring og avslutning av ulike kontrakter innenfor landbasert entreprise, offshoreleveranser, og fabrikasjon og industriproduksjon. Flere av våre advokater bistår også private aktører ved kjøp ny bolig, for eksempel ved  tvist om mangler og forsinkelse etter bustadoppføringsloven eller avhendingsloven.

Vi fokuserer på at kunden skal bruke vår kompetanse tidlig i prosjektet slik at unødige tvister og uenighet forebygges. Våre advokater arbeider derfor gjerne i tett og langsiktig samarbeid med kunden, for å forbedre bedriftens interne kontraktsrutiner og kontraktsforståelse. Vår prosedyreerfaring gir oss samtidig høy kompetanse til å vurdere risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolen, til å forhandle frem gode løsninger, og til å gjennomføre rettssaker når dette er nødvendig. 

Projure bistår blant annet i følgende tilfeller:

 -         Rådgivning vedrørende organisering av prosjektet og valg av entreprisemodell

-          Rådgiving i forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter

-          Kvalitetssikring og risikovurdering av kontraktsvilkår før avtaleinngåelsen

-          Utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag

-          Tolkning av kontrakter, herunder vurdering av risiko for ulike utfall ved domstolsbehandling

-          Rådgiving og tvisteløsning ved uenighet om endringsarbeider, justering av frister og vederlag

-          Rådgiving og tvisteløsning i forbindelse med overtakelse og sluttoppgjør

-          Bistand i forliksforhandlinger, mekling og prosedyre.

-          Samarbeidspartner i utvikling av kontraktsrutiner, herunder utarbeidelse av maler for tilbud, kontrakter, varslingsskjemaer mm.


Advokatene i faggruppen driver omfattende foredrags- og kursvirksomhet.  Projure  har utviklet «Projures Entreprenørskole» for våre næringslivskunder, hvor vi gir både grunnleggende innføring i og dybdeforståelse av utvalgte problemsstillinger, i utførelsesentreprise, totalentreprise, offentlige anskaffelser, rådgiverkontrakter og forbrukerentreprise. Vi skreddersyr også interne spesialkurs for bedrifter i standardkontrakter, bl.a. i NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403,NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8410, NF 07 og NTK 07 samt andre aktuelle temaer innenfor kontrakts- og anbudsrett.