Projure har en egen gruppe advokater og advokatfullmektiger som arbeider med personskader og sykdommer.

Gruppen bistår klienter i alle typer personskader og sykdommer som kan gi krav på ytelser fra det offentlige eller forsikringsselskaper, så som  ved yrkesskader, yrkessykdommer, trafikkskader, pasientskader, voldsofferskader, ulykkestilfeller eller sykdom.

Erstatningsgruppen i Projure samarbeider med advokater innenfor Eurojuris Norge, som har kontorer i alle deler av landet.  

Å bli påført en skade eller sykdom vil for den som rammes, ofte få dramatiske konsekvenser både personlige, familiære, sosiale, og ikke minst økonomiske. Man kan bli påført utgifter og inntektstap som i verste fall vil være livsvarige.

En skade eller sykdom vil utløse en rekke økonomiske rettigheter som tar sikte på å bøte på det økonomiske tapet. Rettighetene springer ut av folketrygden og ulike erstatnings- og forsikringsordninger. Kjennetegnet for disse regelverk er at de er kompliserte og lett å gå seg vill i. Undersøkelser viser at veldig få er kjent med de rettigheter de er omfattet av.

Som motpart møter den enkelte skadelidte parter representert ved profesjonelle saksbehandlere og advokater med god kjennskap til regelverket. For den skadelidte kan det derfor være vanskelig å ivareta sin egen sak i møte med et mektig forsikringsselskap.

I Projure har vi derfor valgt å spesialisere oss på personskadeerstatning. Vi påtar oss oppdrag innen:

  • Trafikkskader
  • Yrkesskader og yrkessykdommer
  • Pasientskader
  • Voldsoffererstatning
  • Bistandsadvokatoppdrag
  • Trygderettigheter
  • Personforsikringer
  • Andre erstatningsregler

Projures advokater har bred og lang erfaring med behandling av personskadesaker og målsetningen er å bringe saken hurtig frem til en god løsning for våre klienter. Dessverre oppnås ikke alltid enighet mellom partene i et erstatningsoppgjør, og av og til er det nødvendig å bringe saken inn for domstolsavgjørelse. Vi har stor erfaring innen prosedyre for domstolene.

Faggruppen for personskade og sykdom ledes av advokat Carl Gunnar Sandvold, carl.gunnar.sandvold@projure.no

Artikler
EUROJURIS INFORMERER NR. 1/2014 MED TEMA ERSTATNING VED PERSONSKADE OG SYKDOM

Utviklingen av voldsoffererstatningsordningen etter 22. juli 2011