Kontraktsretten er det som styrer samfunnets hverdag, enten det gjelder forhold mellom private i forretningsforhold eller forholdet til det offentlige, fra de enkle uformelle avtalene til omfattende kontrakter på mange tusen sider.

I jussen skilles det gjerne mellom avtalerett og kontraktsrett og mellom den alminnelige og den spesielle kontraktsretten. Avtaleretten gir svar på spørsmål om inngåelse av avtaler, om formkrav og fullmakt, om tolking og om gyldighet eller ugyldighet. Kontraktsretten tar for seg reglene om oppfyllelse av avtaler, reklamasjon og mislighold og erstatning for avtalebrudd. Dette kan være på generelt grunnlag for alle avtaleformer eller innenfor den spesielle bransjen eller fagområdet. Eksempler her er entreprisekontrakter,  kontrakter for kjøp og salg av ting eller eiendom, produksjon eller salg av IT, mandatavtaler (representasjon), lisensavtaler, leieavtaler, oppkjøp og finansiering, Vi kan bistå med rådgivning og forhandlinger innenfor alle disse kontraktsområdene og mange flere.

Selv om det er regler som beskytter partene i en avtale mot grovt urimelige avtaler, understreker vi stadig overfor våre næringsdrivende klienter at mellom profesjonelle parter er det tilnærmet fri adgang til å inngå uhensiktsmessige, ubalanserte, risikofylte og ikke regningsvarende avtaler. En dårlig avtale er like bindende som en god. Det er derfor viktig å bruke tid og dyktige rådgivere ved inngåelsen av kontrakter for å øke fortjenesten og verdiskapningen og minimere risikoen. Her har vi bred erfaring innenfor de fleste kontraktsområder.

Fagområdet Kontraksrett ledes av advokat (H) Per Jan Selmer, per.jan.selmer@projure.no