Gjennom en årrekke har advokater i Projure bistått klienter med rådgivning knyttet til

  • anskaffelse
  • organisering
  • omdanning av eierform
  • finansiering
  • drift
  • forvaltning
  • utleie og
  • salg
av næringseiendommer.

Vi har også lang erfaring og spisskompetanse i alle sentrale problemstillinger knyttet til oppføring av næringseiendommer, inklusive

  • utbygging
  • entrepriseavtaler

De aller fleste næringsdrivende må forholde seg til næringseiendommer på en eller annen måte.

Virksomheter leier lokaler og må forholde seg til sin egen leieavtale med byggets eier, herunder spørsmål om kostnadsdeling, rett til å foreta innredninger av leieobjektet, endring av leievederlag og problemstillinger knyttet til opphør og fraflytting.

På samme måte må byggets eier forholde seg til de samme problemstillinger. I tillegg får byggets eier egne utfordringer knyttet til forvaltning av eiendommen, drifts- og vedlikeholdsavtaler, forholdet til det offentlige, ikke minst plan- og bygningsmyndighetene.

Ved anskaffelse og oppføring av næringsbygg, vil det være behov for å sikre riktig finansiering, enten ved egenkapitalfinansiering eller ved låneavtaler med bank eller andre finansielle bidragsytere. Dette vil igjen innebære behov for en riktig selskapsstruktur for å få de beste løsninger.

Omdanning av eierform fra personlig eiede næringseiendommer til aksjeselskap, kan være et virkemiddel for å bedre likviditeten og redusere skatten.

Byggets eier vil ofte ha behov for strukturell reorganisering, for eksempel gjennom seksjonering av eiendommen eller ved endring av selskapsform for å øke omsetteligheten av deler av bygget.

Reorganisering av selskapsform i forbindelse med planlegging av salg av næringseiendommer kan være nødvendig, for å sikre den skatte- og likviditetsmessig sett gunstigste løsning.

Omsetning av næringsbygg involverer store verdier. Det er viktig å sikre gode kontrakter for å ivareta partenes interesser, redusere risiko og å gjennomføre en grei overdragelse. Ofte vil due diligence være nødvendig.

Projure har bred og lang erfaring innenfor alle disse områder.

Våre advokater arbeider i team, med formål å tilby den beste og mest relevante kompetanse, men samtidig sikre at den bistand som ytes ikke blir mer omfattende enn nødvendig, og til den laveste aktuelle timesats.

Fagområdet Næringseiendommer ledes av advokat (H) Erik Mauritzen, e-post erik.mauritzen@projure.no