Fagområdet offentlige anskaffelser er nært tilknyttet entrepriseretten. Tilbydere av bygge- og anleggsarbeider, varer og tjenester må forholde seg til et omfattende og komplisert regelverk i konkurransen om å få levere til offentlige oppdragsgivere. Leverandører må være svært nøye med utarbeidelsen av sitt tilbud for å sikre muligheten til å vinne kontrakten.

 

Offentlige oppdragsgivere plikter på sin side å opptre i samsvar med god forretningsskikk og skal ivareta grunnleggende krav til likebehandling, forutberegnelighet og konkurranse ved gjennomføringen av anskaffelsen.

 

I praksis vil det ofte forekomme at offentlige oppdragsgivere ikke gjennomfører anskaffelsen i samsvar med grunnleggende krav eller at særlige regler brytes. Dersom konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter eller ulovlige kvalifikasjonskrav eller tildelingskriterier eller en leverandører blir urettmessig avvist eller feil leverandør blir valgt eller konkurransen blir avlyst, vil feilen kunne påvirke deltakelsen eller utfallet av konkurransen. I slike tilfeller vil leverandøren ha til rådighet ulike sanksjonstyper som kan tas i bruk for å få endret avvisningsbeslutningen, avlysningsbeslutningen, tildelingsbeslutningen, eller for å få dekket sine utgifter og tap ved å delta i konkurransen eller tape kontrakten. Projure Advokatfirma bistår leverandører blant annet i følgende tilfeller:

 

-          Klage til kommuner og andre offentlige oppdragsgivere

-          Klage til KOFA

-          Bistand for domstolen ved begjæring om midlertidig forføyning

-          Bistand for domstolen ved ordinært søksmål om erstatning