Skatt og avgift er viktig å tenkte på i alle transaksjoner og spiller ofte en avgjørende rolle i forhold til veivalg man skal foreta. Våre advokater har bred erfaring med skatte- og avgiftsrådgivning så vel fra prosedyre til tvistesaker med skatte- og avgiftsmyndighetene på alle nivåer. Projures advokater har også ført prinsipielle skattesaker for Høyesterett.

Advokatene i Projure bistår med juridisk rådgivning innenfor

  • alminnelig skatterett,
  • skipsfartsbeskatning, 
  • internasjonal skatt og skatteavtaler,
  • merverdiavgift,
  • toll og særavgifter,
  • regnskap og revisjon
  • generasjonsskifte.

 

Vi bistår med skatterådgivning blant annet ved fusjon, fisjon, oppkjøp, endring av selskapsform, incentivordninger og transaksjoner over landegrensene.


Faggruppen for Skatt og avgift ledes av advokat Erik Mauritzen, erik.mauritzen@projure.no