Bemanningsbransjen utgjør ikke en egen bransje, og bemanning tilbys innen mange ulike fagdisipliner og overfor ulike næringer.

Alle som leverer bemanning, må imidlertid forholde seg til et særskilt rammeverk. Det er helt avgjørende for selskaper å ha grundige kunnskaper om rammeverket, og konsekvensene av de valg som tas, er store, ikke bare for den som leverer bemanning, men også for oppdragsgiver.

Rettsområdet tolkes i lys av EU/EØS-retten, som er i stadig utvikling. Det som var gjeldende rett i går, trenger derfor ikke være riktig i morgen.

Projures advokater har omfattende kunnskap om så vel rammeverk, som kontraktsutforming og kommersielle forhold i bemanningsbransjen. Vi er opptatt av at forståelse av rammeverket  og  strategiske valg kan gi uttelling på bunnlinjen. Projure tilbyr opplæring og bistand ved utforming av kontrakter og i andre problemstillinger.  

En rekke foretak innen bemanningsbransjen er i tillegg omfattet av allmenngjøringsreglene og må forholde seg til fastsatte lønnsnivåer for sine ansatte, selv om de ikke selv har tariffavtaler.  

For selskaper som leverer bemanning, går det et grunnleggende skille mellom

  • Utleie av ansatte
  • Bemanningsentreprise
  • Formidling av ansatte (rekruttering)

Kontraktsform og kontraktsutforming samt hvordan man faktisk arbeider, er da avgjørende for hvilke rammebetingelser som gjelder. 

Bemanningsforetak (vikarbyrå)
Dersom et selskap har som formål å leie ut ansatte, kommer reglene om bemanningsforetak i arbeidsmarkedsloven til anvendelse. Det er mange detaljer på dette område og viktig å være oppmerksom på at likebehandlingen ikke gjelder på absolutt alle forhold, for eksempel ikke for pensjon/forsikring. 

Produksjonsbedrift
Dersom selskapet anses som en produksjonsbedrift,  som ikke har utleie som formål, gjelder verken kravene til selskapsform eller likebehandling eller kravene om at innleie forutsetter en midlertidig stilling. 4-års regelen gjelder heller ikke. Grensen mellom en produksjonsbedrift og et bemanningsforetak er derfor helt sentralt.  

Allmenngjøring
I Norge er det som hovedregel ingen minimumskrav til lønnsnivå for bedrifter som ikke har tariffavtale. Unntaket er der det er vedtatt forskrift som gjør deler av tariffavtaler gjeldende for alle innenfor spesielle næringer. Vi har i dag fire slik forskrifter som delvis allmenngjør tariffavtaler:

  • tariffavtale for renholdsbedrifter
  • tariffavtale for byggeplasser i Norge
  • Industrioverenskomsten VO delen for skips- og verftsindustrien
  • Tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Disse reglene vil gjelde uavhengig av om et selskap leverer en bemanningsentreprise eller leier ut ansatte.  Det er en rekke bemanningsleveranser (både entrepriser og utleie) innen disse bransjene, og regelsettet er derfor viktig.

 tariffavtale for byggeplasser i Norge

  • Industrioverenskomsten VO delen for skips-og verftsindustrien
  • Tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Disse reglene vil gjelde uavhengig av om et selskap leverer en bemanningsentreprise eller leier ut ansatte.  Siden det er spesielt mye bemanningsleveranser (både entrepriser og utleie) innen disse bransjene så er dette regelsettet viktig.