Projure har en egen gruppe advokater og advokatfullmektiger som arbeider erstatningskrav og forsikringskrav som oppstår etter personskader og sykdommer.

Gruppen bistår klienter i alle typer personskader og sykdommer som kan gi krav på ytelser fra det offentlige eller forsikringsselskaper, så som  ved yrkesskader, yrkessykdommer, trafikkskader, pasientskader, voldsofferskader, ulykkestilfeller eller sykdom.

Erstatningsgruppen i Projure er det største fagmiljøet utenfor Oslo som arbeider utelukkende med erstatningsrettslige spørsmål.  Vi samarbeider dessuten med advokater innenfor Eurojuris Norge, som har kontorer i alle deler av landet.  

Å bli påført en skade eller sykdom vil for den som rammes, ofte få dramatiske konsekvenser både personlige, familiære, sosiale, og ikke minst økonomiske. Man kan bli påført utgifter og inntektstap som i verste fall vil være livsvarige.

En skade eller sykdom vil utløse en rekke økonomiske rettigheter som tar sikte på å bøte på det økonomiske tapet. Rettighetene springer ut av folketrygden og ulike erstatnings- og forsikringsordninger. Kjennetegnet for disse regelverk er at de er kompliserte og lett å gå seg vill i. Undersøkelser viser at veldig få er kjent med de rettigheter de er omfattet av.

Som motpart møter den enkelte skadelidte parter representert ved profesjonelle saksbehandlere og advokater med god kjenneskap til regelverket. For den skadelidte kan det derfor være vanskelig å ivareta sin egen sak i møte med et mektig forsikringsselskap.

I Projure har vi derfor valgt å spesialisere oss på personskadeerstatning. Vi påtar oss oppdrag innen:

  • Trafikkskader
  • Yrkesskader og yrkessykdommer
  • Pasientskader
  • Voldsoffererstatning
  • Bistandsadvokatoppdrag
  • Trygderettigheter
  • Personforsikringer
  • Andre erstatningsregler


Projures advokater har bred og lang erfaring med behandling av personskadesaker og målsetningen er å bringe saken hurtig frem til en god løsning for våre klienter. Dessverre oppnås ikke alltid enighet mellom partene i et erstatningsoppgjør, og av og til er det nødvendig å bringe saken inn for domstolsavgjørelse. Vi har stor erfaring innen prosedyre for domstolene.

Faggruppen for personskade og forsikring ledes av advokat Carl Gunnar Sandvold, e-post:  carl.gunnar.sandvold@projure.noProjure har en egen gruppe advokater og advokatfullmektiger som arbeider med personskader og sykdommer.