Målgruppe: 

Utbyggere, kommuner, rådgivere for både privat og offentlig sektor, samt andre aktører som har interesse for slike kjøpsprosesser knyttet til fast eiendom.


Tema: 

Ekspropriasjon er en form for grunnerverv som er hjemlet i lov eller i offentlige planer, for eksempel en reguleringsplan.
Ekspropriasjon benyttes der man må erverve grunn for gjennomføring av tiltak som er direkte hjemlet i loven eller vist i planene, uten grunneiers samtykke. Man kan unngå ekspropriasjon dersom grunneier samtykker til å inngå en minnelig avtale.
Skjønnsretten (tingretten) tar stilling til hvor høy erstatning grunneieren skal få for det tapte arealet i henhold til regler gitt i blant annet ekspropriasjonserstatningsloven (vederlagsloven).

På seminaret vil vi gå igjennom de sentrale prinsippene for verdsettelse av eiendom ved ekspropriasjon etter vederlagsloven som salgsverdi, bruksverdi eller erstatning for kjøp av tilsvarende eiendom. Vi vil også gå i gjennom prinsippet om verdsettelse i de tilfellene kun en del av en eiendom blir ekspropriert, såkalt «stripeareal», som er aktuelt ved bygging eller utvidelse av veianlegg. 


Tid og sted:  

Onsdag 24. mai kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholdere: 

Advokat Per Kristian Haaland 


Frokostseminaret er gratis.
Vel møtt!