Målgruppe:
Ledere på ulike nivå i bygg- og anleggsbransjen, verneombud og tillitsvalgte.

Tema:
Den 1. oktober 2015 trådte den nye straffeloven i kraft hvor bestemmelsene om foretaksstraff er skjerpet ved at foretak nå kan straffes selv om ingen enkeltpersoner har utvist skyld. Etter ordlyden i loven har foretakene nå et rent objektivt straffeansvar.

Foretaksstraff har økende aktualitet i samfunnet, ikke minst ved brudd på sikkerhetsbestemmelser i bygg- og anleggsbransjen. En byggherre kan for eksempel bli strafferettslig ansvarlig for en entreprenør avhengig av blant annet byggherrens reelle muligheter til instruksjon og kontroll. Hvor langt det nye straffeansvaret vil strekke seg, gjenstår å se. Det er likevel klart at det nå skal mindre til for å straffe foretak enn tidligere.

Endringene i reglene om foretaksstraff innebærer derfor en utvidet forebyggings- og undersøkelsesplikt for selskapene.

Dette seminaret er særlig aktuelt for bygg- og anleggsbransjen. På seminaret vil vi særlig legge vekt på tilknytningskravet «handlet på vegne av et foretak», og hvilken betydning internsystemer i foretaket for å motvirke lovbrudd har i vurderingen av om foretaket skal straffes.

Tid og sted:
Torsdag 8. desember 2016 kl. 08.15 – 09.30 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, vis-à-vis Oljemuseet)

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 08.00.

Foredragsholder:
Advokat Per Kristian Haaland

Frokostseminaret er kostnadsfritt.

Vel møtt!