Målgruppe: 
Byggherrer, entreprenører, eiendomsutviklere, rådgivere i byggebransjen.

Tittel:
Erstatningsansvaret ved utførelse av bygge- og anleggsarbeider – hvilke skader kan oppstå, og hvordan forsikre seg mot erstatningsansvar?

Utførelse av et bygge- eller anleggsarbeid innebærer at entreprenøren skal levere en teknisk krevende og kompleks ytelse. Flere faktorer kan påvirke prosjektgjennomføringen, og kontraktspartene kan i ulik grad påvirke disse. Risikoen for at det gjøres feil og at det oppstår skader er derfor høy. Byggherren, entreprenører, rådgivere og andre aktører i byggeprosjektet kan risikere erstatningskrav fra en kontraktspart, naboer og andre som påvirkes av prosjektet. I norsk rett trekker vi et skille mellom erstatningsansvar som oppstår i kontraktsforhold, og ansvar overfor tredjepersoner, det vil si fysiske eller juridiske personer som ikke er part i den aktuelle kontrakten. Disse formene for ansvar bygger på ulike hensyn, og det er forskjeller i vurderingstema med hensyn til spørsmål om skyld. Skillet har betydning i mange relasjoner. I dette foredraget skal vi si noe om forskjellene mellom disse formene for ansvar, og fokusere på hvilken betydning skillet har for forsikringsdekningen. 


I foredraget skal vi belyse følgende spørsmål;

  • I hvilke situasjoner kan byggherrer, entreprenører, rådgivere mv. typisk pådra seg et erstatningsansvar?
  • Hvem kan tenkes å fremme erstatningskrav mot de profesjonelle aktørene i byggeprosjektet?
  • Hvilke former for erstatningsansvar er de profesjonelle aktørene i byggeprosjektet eksponert for?
  • Hva er forskjellen mellom erstatning i og utenfor kontraktsforhold
  • Hvilke typer av ansvar dekkes av ansvarsforsikringen og hva dekkes ikke av forsikringen?

Kurset er et samarbeid mellom Jæren Forsikring og Projure Advokatfirma DA.

Tid og sted:
Onsdag 18. april 2018 kl. 0815 til kl. 1130 i Forum Jæren 18. etg. (Høyhuset på Bryne).

Foredragsholder: 
Trude Gustavsen (Jæren Forsikring), og advokatene Trond Bjørnsen og Liv Shelby (Projure Advokatfirma DA).


Vi byr på kaffe og enkel servering. Kurset er gratis.
Velkommen!