Målgruppe: 

Ansatte i stat, fylkeskommune, kommuner, offentligrettslige organer som er i befatning med innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider, og bedrifter som inngir tilbud på offentlige kontrakter.

Tema:

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. De nye bestemmelsene innebærer flere endringer; blant annet innføres tilbudskonkurranse som ny konkurranseform, virkeområdet for regelverket er noe presisert, det er økt fokus på samfunnshensyn, enkelte ulovfestede regler er kodifisert, og KOFA kan igjen ilegge overtredelsesgebyr. I kurset går vi gjennom sentrale regler i det nye anskaffelsesregelverket med henblikk på hva endringene vil innebære i praksis for oppdragsgivere og leverandører.

 

Kurset vil blant annet ta opp følgende temaer:

• Når gjelder regelverket om offentlige anskaffelser?

• Hvilke grunnleggende krav stilles til gjennomføringen av anskaffelsen?

• Hvilke krav kan oppdragsgiver stille til leverandøren/tilbudet?

• Hvordan virker de nye anskaffelsesprosedyrene?

• Hvilke rettigheter har leverandøren ved brudd på regelverket?

 

Vi vil også kort si litt om uttalelsen fra EFTA-domstolen i saken mellom Fosen-Linjen AS og AtB AS (sak E-16/16) vedrørende erstatning for fortjenestetap etter brudd på regelverket; hva er vilkårene for å få slikt tap dekket?

 

Formålet med kurset er å gi en innføring og grunnleggende forståelse av de mest sentrale emnene innenfor entrepriserett og offentlige anskaffelser. Både oppdragsgivere og potensielle leverandører vil ha utbytte av å tilegne seg slik kunnskap for å unngå unødige, forstyrrende og ressurskrevende konflikter.

 

Kurset er en del av en serie kurs som fokuserer på de standardiserte entreprisekontraktene, rådgiverkontraktene, regelverket for offentlige anskaffelser og forbrukerentreprise. Kursene legger til rette for aktiv deltakelse gjennom diskusjoner og oppgaver. 


Tid og sted: 
Fredag 15. desember kl. 0815 – 1130 i våre lokaler på Bryne (Hetlandsgate 9, Forum Jæren).
Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 


Foredragsholder: 

Advokat Liv Shelby 
Advokat Trond Bjørnsen


Kurset er gratis. 

Vel møtt!