erik.mauritzen@projure.no
Mobil:   920 64 896

Erik Mauritzen er senioradvokat i Projure Advokatfirma. Bistanden omfatter i det vesentligste rådgivning samt noe prosedyreoppdrag for næringslivet, hovedsakelig i Stavanger-regionen.

Han har omfattende erfaring med rådgivning innen selskapsrett, finansiering, kontraktsrett og konkurranserett.Den selskapsrettslige erfaringen omfatter blant annet kjøp og salg av virksomheter, generasjonsskifte, reorganisering gjennom fusjon og fisjon, aksjonæravtaler samt bistand ved tilbud om tegning av aksjer. Han har også lang erfaring knyttet til rådgivning ved utarbeidelse av komplekse låneavtaler, herunder låneavtaler mellom bank og næringslivet, konvertible lån og andre former for finansielle instrumenter. Kompetansen innen selskapsrett og finansiering har også medført omfattende bistand for bedrifter i krise, herunder reorganisering, forhandlinger med selskapenes leverandører og refinansiering i tillegg til bistand knyttet til konflikter mellom selskapets eiere.

Den selskapsrettslige kompetanse omfatter, utenom aksjeselskapsrett, også rettsforhold knyttet til andre selskaps- og organisasjonsformer, herunder selskaper som reguleres av selskapsloven og stiftelsesloven.
Gjennom mange år har Erik Mauritzen bistått stiftelser, både som medlem av styrer i stiftelser/foreninger og som juridisk rådgiver. Den juridiske bistand omfatter etablering og reorganisering av stiftelser, herunder sammenslutninger av eksisterende stiftelser og omdanning.

Den kontraktsrettslige erfaring omfatter blant annet:

  • samarbeidsavtaler
  • forhandleravtaler (franchiseavtaler, kommisjonsavtaler, eksport- og importavtaler)
  • leveranser av varer og tjenester
  • konkurranserettslige spørsmål
  • kjøp, salg, drift og forvaltning av næringseiendommer


En god del av bistanden har vært knyttet til internasjonale forhold, og han har et omfattende internasjonalt nettverk av kolleger som innebærer rask og kvalifisert oppfølgning dersom saken innebærer behov for bistand utenfor Norge.

For private:

Selv om Erik Mauritzen i det vesentligste bistår næringslivet, vil kompetansen og erfaringen også være nyttig og relevant kunnskap for private. Overføring av selskaper eller eiendeler til neste generasjon er et typisk eksempel. Erfaring knyttet til finanisering er på samme måte relevant kunnskap  for private. Private som er eiere av større eller mindre aksjeposter, vil ofte ha behov for bistand i den forbindelse.

Bransjekunnskap:

Med bakgrunn i advokatvirksomheten og en rekke styreverv har Erik Mauritzen omfattende bransjekunnskap innen håndverk og industri, eiendomsdrift og forvaltning, shipping, eksport og import.

Verv m.m.:

Styreleder i Vardberg AS, Artemis Shipping AS begge skipseiende seismikkselskaper, Ryger Eiendomsinvest AS, eiendom, Veen Eiendom AS, investering, Stavanger Asset Management AS, finaniell rådgivning, Tjelta AS, eiendom og Rogaland Elektro Eiendom AS, eiendom.
Styremedlem i Paradis Næringsbygg AS, eiendom, og Joh. Rasmussen & Racine AS, investering.
Tidligere verv innen shipping, industri og håndverk.


Arbeidserfaring:

2019 - dd      Senioradvokat Projure Advokatfirma AS
2002 - 2019
  Partner Projure Advokatfirma DA
1979 - 2001  Partner Advokatfirma Selmer, Mauritzen & Co
1977 - 1978  Dommerfullmektig ved Jæren Sorenskriverembete
1976 -           Advokatfirma Hans Nygaard
1974 - 1975  Vitenskapelig assistent, UiB

Utdanning:
1976   
Cand.jur. Universitetet i Bergen
1978
    Advokatbevilling
1997    Møterett for Høyesterett

Språk:
Engelsk, tysk ( muntlig ) og fransk ( muntlig )