Vi beregner vår godtgjørelse, vårt salær, på følgende måter:

  • Salær basert på en fast timesats og registrering av medgått tid, med tillegg for bruk av standarder utarbeidet av Projure og Eurojuris.
  • Et avtalt fast salær for oppdraget.
  • Etterfølgende skjønnsmessig beregning av salæret basert på tidsforbruk, spesielle kunnskaper, svært korte frister, resultatet av oppdraget og øvrige forhold.

Valg av beregningsalternativ avtales på forhånd og fremgår av oppdragsbekreftelsen. Registrering av medgått tid innebærer registrering av faktisk tid benyttet, innenfor nærmeste hele 15 minutter.Telefonsamtaler med varighet inntil 15 minutter, regnes som 15 minutter.

Timesatsen vil normalt ligge innenfor følgende intervall (eks. mva.):

Partner kr. 2.600 - 3.600,-
Advokat kr. 1.800 - 2.500,-
Advokatfullmektig kr. 1.600 - 2.200,-

Vi undersøker om kunden har rett til fri rettshjelp eller har rettshjelpforsikring. Mange har tegnet forsikringer hvor det inngår en rettshjelpsforsikring. Slike forsikringer dekker utgifter til juridisk bistand med inntil kr. 80.000. Forsikringstaker må betale en egenandel på mellom kr. 3.-4.000, samt 20% av det overskytende. Forsikringen dekker sjelden familie- og arvesaker.

Kostnader som påløper saken til gebyrer, kopiering, porto m.v., og kostnader til reise m.v. i tilknytning til utførelsen av oppdraget, belastes kunden i tillegg til salæret.

Dersom ikke annet er særskilt avtalt, foretas månedlig fakturering for det arbeid som er utført, og for utlegg til kopiering, porto m.v. Ved oppdragets avslutning sendes sluttfaktura. Dersom salæret beregnes etter første eller tredje alternativ, vil fakturaen spesifisere det arbeid som er utført og den tid som er medgått. For all fakturering gjelder en betalingstid på 10 dager.

Vi har anledning til å be om forskuddsbetaling, og kostnader/utlegg skal betales på forskudd.

Kunden er forpliktet til å betale salær og omkostninger for den bistand som er ytet, uavhengig av resultatet.

For følgende bistand til privatkunder tilbyr vi fastpriser som alternativ til våre vanlige timepriser. Disse prisene er inklusive merverdiavgift. Gebyrer for oppbevaring av testament i tingretten og tinglysing av ektepakt kommer i tillegg.

Enkelt testament

kr. 10.000,-
Enkel ektepakt kr. 10.000,-
Enkel samboeravtale kr. 10.000,-
Enkelt testament og enkel ektepakt/samboeravtale  kr. 16.000,-
Framtidsfullmakt kr. 5.000,-


Vi svarer med glede på spørsmål om salærberegning.