Hopp til innhold

9 ting du som arbeidsgiver må vite om streik

Skrevet av advokatfullmektig Ulrik Haukali
NHO og LO har så langt ikke lykkes i å bli enige i den pågående forhandlingen om lønnsoppgjøret. E24.no kunne i dag fortelle om at LO har varslet at de tar ut 23.000 arbeidstakere i streik fra mandag, med mindre megling med bistand fra riksmegler i helgen fører frem.

For å forberede deg og din virksomhet på en mulig streik fra og med mandag 01.04, har vi sammenfattet 9 ting du som virksomhetsleder bør vite om arbeidstakere i streik:

1) Streik defineres som hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakere i fellesskap iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverfagforening. Det er Arbeidstvistloven og Hovedavtalen mellom NHO og LO som regulerer streikeprosessen.

2) Streiken gjennomføres ved at fagforeningen gir plassoppsigelse for arbeidstakere som tas ut i streik. Plassoppsigelse er en kollektiv midlertidig oppsigelse av arbeidsavtaler med det formål å iverksette streik eller lockout.

3) Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og andre ytelser bortfaller under streik. Streikende arbeidstakere vil motta streikebidrag fra fagforeningen. Plikten til å betale sykepenger bortfaller også under streik, men for arbeidstakere som er sykemeldt før streiken inntrer, må arbeidsgiver betale sykepenger inntil dagen streik tas ut. Arbeidstaker som er på jobbreise under streiken, har ikke rett til godtgjørelse for kost og losji fra den dagen arbeidstaker tas ut i streik.

4) Streikende har ikke adgang til arbeidsplassen under streik. Det er vanlig at arbeidstakere tatt ut i streik leverer inn adgangskort før streiken inntrer. Arbeidsgiver bør være obs på om dette vil medføre logistikkmessige utfordringer når streiken opphører, som forsinker igangsettelsen av arbeidet.

5) Arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten har rett og plikt til å utføre sitt vanlige arbeid. De kan ikke pålegges å utføre arbeid som ellers utføres av de streikende arbeidstakere, men det kan i en viss grad foretas en praktisk omfordeling innenfor arbeidstakernes eget normale arbeidsfelt. Omdisponeringer som faller innenfor styringsretten vil ikke anses som streikebryteri.
Arbeidsgiver kan heller ikke benytte underleverandører til å utføre oppgavene til streikende arbeidstakere. Streiken skal i utgangspunktet etterlate et hullrom i den alminnelige bemanningen. Virksomhetens leder kan likevel utføre alle oppgaver som ellers utføres i virksomheten, og avdelingsledere og andre mellomledere kan utføre de oppgaver som til vanlig gjøres i avdelingen.

6) Fører streiken til at arbeidsgiver ikke kan holde på uorganiserte arbeidstakere, gir det grunnlag for permittering så lenge virksomheten legges ned midlertidig.

7) Planlagt ferie kan ikke ensidig endres av arbeidsgiver på grunn av streik. Avtalt ferie og feriepenger løper uavhengig av streiken.

8) Frynsegoder som firmabil, mobil, internett og avis bortfaller i streikeperioden.

9) Arbeidsgiver kan melde den streikende ut av forsikrings- og pensjonsordninger arbeidstaker har medlemskap i som følge av sitt arbeidsforhold. Av hensyn til den administrative byrden ut- og innmelding vil påføre arbeidsgiver, bør hensiktsmessigheten av slik utmelding vurderes mot streikens antatte varighet.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope