Hopp til innhold

Anke mot riggarbeidere avvist – krever millionerstatning for virksomhetsoverdragelse

Skrevet av advokat Ulrik Haukali
I mai fikk SAFE og Industri Energi medhold i Stena Don saken om virksomhetsoverdragelse i Gulating lagmannsrett. Stena anket, men Høyesterett avviste saken i august, slik at lagmannsrettens dom blir stående.

Reglene om virksomhetsoverdragelse fremgår av kapittel 16 i arbeidsmiljøloven og har til formål å verne ansattes rettigheter ved et eierskifte.  Hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 16-4 at arbeidsgiver ikke kan bruke overdragelsen som oppsigelsesgrunn.

Spørsmålet for lagmannsretten var om vilkårene for virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven § 16-1 var oppfylt. I så fall ville de ansatte ha vern mot oppsigelse begrunnet i selve overdragelsen.

Helt overordnet anses en transaksjon som en virksomhetsoverdragelse når det har skjedd en «overdragelse» av en «selvstendig enhet» som beholder sin «identitet». Det nærmere meningsinnholdet i lovteksten er nærmere behandlet i omfattende rettspraksis.

I henhold til rettspraksis fra både EU-domstolen og norske domstoler, beror spørsmålet på en svært detaljert vurdering av hva som overføres til det nye selskapet, herunder typen virksomhet, personell, fysiske og immaterielle aktiva, kundekrets m.m.

Den aktuelle saken gjaldt virksomhetsoverdragelse av mannskapet på boreriggen Stena Don tilhørende Stena konsernet. Boreriggen Stena Don er en flytende borerigg som var i oppdrag for Statoil om boring på Troll feltet på norsk sektor. Riggen ble bemannet med offshore mannskap og landbaserte arbeidstakere fra to norske selskap i Stena konsernet.

På grunn av den endrede situasjonen i oljemarkedet benyttet Statoil oppsigelsesmuligheten av boreavtalen. Stena hadde ikke andre oppdrag for riggen og besluttet å legge riggen i varmt opplag på Hanøytangen, hvor to tredjedeler av de ansatte ble permittert.

Om lag et år senere besluttet styret å flytte riggen til kaldt opplag i Skottland, hvorpå alle ansatte ble oppsagt. Like etter riggen ankom Skottland fikk Stena Don oppdrag for Total på britisk sokkel.

Riggen ble da oppbemannet med arbeidstakere fra det britiske selskapet Stena Drilling PTE Ltd. I Norge anførte fagforeningene at oppstarten av drift på britisk sokkel utgjorde en virksomhetsoverdragelse, og at oppsigelsene av det norske mannskapet følgelig var ugyldige med henvisning til oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven § 16-4.

Spørsmålet for lagmannsretten var om oppbemanning av riggen med skotske arbeidstakere utgjorde en virksomhetsoverdragelse. I så fall ville de oppsagte arbeidstakerne kunne kreve erstatning.

Etter en grundig og konkret vurdering av driften på riggen før og etter oppstart på britisk sokkel, fastslo Gulating lagmannsrett at overføringen utgjorde en virksomhetsoverdragelse. Det norske selskapet må nå inn i forhandlinger med de oppsagte arbeidstakerne om erstatningsutmålingen. Flytting av riggen til Skottland var motivert av kostnadsbesparelser. I etterpåklokskapens lys har det vist seg å være en dyr affære.

Dommen føyer seg inn i rekken av avgjørelser i domstolene som viser hvor viktig det er for bedrifter å vurdere vilkårene om virksomhetsoverdragelse i forkant av salg eller overføring av en kontrakt. Rettspraksis viser, og senest i Stena Dom saken, at det kan være svært kostnadskrevende å «pynte bruden» i forkant av salg av virksomheten.

Våre spesialiserte arbeidsrettsadvokater bistår arbeidsgivere i vurderingen om salg av bedrift eller overføring av en kontrakt utgjør en virksomhetsoverdragelse. Vi bistår også bedrifter i drøftelser med tillitsvalgte og informasjonen arbeidstaker plikter å gi de ansatte.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope