Hopp til innhold

Brexit – deal eller no deal?

Skrevet av advokat/partner Karianne Rettedal.

Storbritannia har som kjent besluttet å tre ut av EU. Hvilke tiltak må du som arbeidsgiver iverksette? Projures advokater kan bistå lokalt og gjennom vårt Eurojuris International-samarbeid.

Utmeldingsprosessen har pågått over tid, og det er store uklarheter knyttet til om utmeldingen vil skje med en avtale eller uten overgangsavtale. Sist uke ble det kjent at statsminister Johnsen har fått flertall for sitt utkast til avtale, men han møtte motstand på tidsplanen for denne.

Opprinnelig frist dato for uttreden er 31. oktober. Storbritannia har nå i formiddag fått innvilget en utsettelse i inntil tre måneder opplyser presidenten for Det Europeiske råd på Twitter.

Norge er ikke forhandlingspart mellom EU og Storbritannia. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av Storbritannias Brexit, enten den skjer med eller uten avtale.

Storbritannia og EU forhandler om både en utmeldingsavtale og en ny avtale som regulerer det fremtidige forholdet mellom partene. Norge og norske interesser blir berørt fordi utmeldingen innebærer at forhold som er regulert gjennom EØS-samarbeidet bortfaller. Det må etableres nye rammer for samarbeidet og forholdet til Storbritannia.

Storbritannia er en av Norges fremste samarbeidspartnere og et av våre største markeder. Norske virksomheter er etablert i UK og motsatt. Arbeidstakere, grensearbeidere og utsendte arbeidstakere vil berøres.

For arbeidsgivere med grenseoverskridende virksomhet vil brexit uten avtale få stor betydning.

Når Storbritannia forlater EU vil EØS-avtalen ikke lenger være grunnlaget for handel mellom Norge og Storbritannia. De fire frihetene, fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer vil ikke lenger være gjeldende.

Utmelding med avtale – «deal»

Dersom Storbritannia forlater EU med en avtale, vil Storbritannia behandles som et EU-medlem i en overgangsperiode frem til 31. desember 2020. Overgangsperioden kan forlenges inntil to år. Det vil i praksis si at Storbritannia skal behandles som om de fremdeles var medlem i EU til og med 31.12.2020.

Dersom Storbritannia forlater EU med en Brexit-avtale, vil forholdet mellom Norge og UK påvirkes i liten grad.

Utmelding uten avtale – «no deal»

Dersom det ikke oppnås enighet om en utmeldingsavtale mellom EU og Storbritannia, vil Storbritannia fra det tidspunkt det forlater EU, ikke behandles som EU-medlem eller part i EØS- avtalen.

Det vil få store konsekvenser for Norge, borgere som bor/arbeider/oppholder seg i et av landene og norske virksomheters forretningsvirksomhet i hhv Norge og Storbritannia.

Norske og britiske myndigheter har forhandlet frem ulike avtaler som vil tre i kraft ved en «no deal»-situasjon.

For britiske statsborgere innebærer «no deal» at briter som oppholder seg, studerer eller arbeider i Norge og norske borgere som bor, studerer eller arbeider i UK, må søke om oppholds- og arbeidstillatelse tilsvarende borgere utenfor EU. Nasjonal lovgivning vil da ligge til grunn. Det er foreslått et tillegg om visumfrihet i EU/EØS-området, men dette er fortsatt ikke vedtatt av Europaparlamentet.

Det er også inngått avtale om å videreføre trygderettigheter for norske borgere i Storbritannia og britiske borgere i Norge. Trygdeavtalen gir ikke identisk dekning som trygdeforordningen i EU. Utsendte arbeidstakere kan eksempelvis bare opprettholde trygdetilknytning fra utsenderlandet i tre år mot tidligere fem. Det følger av norsk trygdelovgivning at alle arbeidstakere som arbeider etter tillatelse i Norge, er pliktige medlemmer av norsk trygd, uansett nasjonalitet og statsborgerskap. For norske arbeidstakere i UK er det inngått trygdeavtaler mellom landene som skal avklare trygdetilhørighet og plikter.

Det er også inngått skatteavtale mellom Norge og Storbritannia som regulerer skatteforholdene. Det kan imidlertid oppstå uklarheter mht arbeidsgiveravgift og rapporteringsplikt for arbeidsgivere.

Regjeringen har utarbeidet Q & A om en «no-deal» situasjon.

Les mer her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/hvis_nodeal/id2621417/

Europakommisjonen har utarbeidet retningslinjer for situasjonen og anbefalinger for virksomheter.

Les mer her:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5509

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_en_0.pdf

NHO har utarbeidet en veileder for norske virksomheter som forberedelse på en «no deal»-situasjon.

Les mer her:
https://www.nho.no/tema/eos-og-internasjonal-handel/nho-brussel/artikler/brexit-sjekkliste-for-bedrifter/

Britiske myndigheter har utarbeidet en sjekkliste for virksomheter og borgere.

Les mer her:
https://www.gov.uk/get-ready-brexit-check

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope