Den nye «Mobbeloven»

Skrevet av advokat Malén Stølen.

Det som i media har blitt omtalt som den nye mobbeloven trådte i kraft 1. august i år.  

De nye reglene er gitt i et eget kapittel i opplæringsloven, og slår fast at alle elver har krav på et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene hadde også tidligere krav på et godt psykososialt miljø, men det oppstilles nå mer konkrete krav til hvordan skolen skal gå frem ved mistanke om at elevene ikke har et godt og trygt skolemiljø.

Det stilles nå krav om at alle som arbeider på skolen skal følge med på om noen blir utsatt for mobbing eller andre typer krenkelser. Dersom det er mistanke om at en elev ikke har et godt psykososialt skolemiljø, har de ansatte ved skolen en aktivitetsplikt. Rektor har ansvar for å undersøke saken, og å treffe egnede tiltak. Det skal utarbeides en skriftlig plan over tiltakene.

Den nye loven gir eleven og foreldre en rett til å melde fra til Fylkesmannen, dersom skolen ikke overholder aktivitetsplikten. Fylkesmannen kan vedta tiltak som skolen skal iverksette, og sette frister for gjennomføringen av dem. Dersom disse ikke blir tilfredsstillende gjennomført, kan det fastsettes tvangsmulkt (bøter) for skolen. I alvorlige tilfeller kan skolen få straffeansvar.

Dersom skolen ikke gjør det som skal til for å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø, kan skoleeier bli erstatningsansvarlig overfor eleven.

Det finnes dessverre mange eksempler på personer som har fått ulike problemer og utfordringer som følge av mangel på et trygt og godt miljø da de gikk på skolen. Personer som har vært utsatt for mobbing kan ha pådratt seg mer varige plager som følge av sine opplevelser i skoleårene.

Mange av de som blir mobbet, blir også utsatt for vold. Det kan gi grunnlag for erstatning etter voldsoffererstatnigsloven. Dersom volden skjer på skolen, kan det godkjennes som yrkesskade etter folketrygdens regler, og det kan utløse ulykkesforsikringer på skolen og poliser som skadelidte er dekket av privat, gjennom foreldre eller foreldres arbeidsgiver mv.    

I disse tilfellene kan vedkommende ha krav på erstatning som følge av at skolen ikke i tilstrekkelig grad har sørget for det psykososiale skolemiljøet.

Dersom du har spørsmål om rett på erstatning som følge av manglende oppfølging, mobbing eller vold, kan du ta kontakt med Projure Advokatfirma DA.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope