Endring i reglene om midlertidig ansettelse

For å styrke arbeidstakeres rett til faste ansettelser i heltidsstillinger, har regjeringen foreslått flere endringer i arbeidsmiljøloven. Det har blant annet blitt foreslått å redusere adgangen til innleie fra bemanningsbyråer, og å lovfeste en hovedregel om ansettelse i heltidsstillinger.

Som et ledd i de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven, har Stortinget også vedtatt å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse. Dette betyr at reglene om midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 endres fra 1. juli 2022.

Vedtaket ble utformet slik:

«Stortinget har vedtatt endringer i lov om endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse). Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f oppheves. Dette for å styrke arbeidstakeres rett til fast ansettelse og legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv.»

Hovedregelen etter norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes i faste stillinger som skal dekke varige behov for arbeidskraft. På grunn av endringer i arbeidsmarkedet, sykdomsfravær, ekstraordinære oppdragsmengder eller liknende, vil det noen ganger oppstå behov for midlertidige ansettelser. Arbeidsgiver har derfor mulighet til å ansette arbeidstakere midlertidig dersom gitte vilkår er oppfylt. Midlertidige ansettelser er ofte praktisk i tilfeller hvor virksomheten opplever en midlertidig økning i oppdragsmengde eller dersom det er behov for vikarer på grunn av sykdomsfravær eller permisjon.

Fra 2015 har arbeidsgiver også hatt mulighet til å ansette arbeidstakere midlertidig i inntil 12 måneder, uten å måtte vise til et midlertidig behov for arbeidskraft. Det er denne muligheten som forsvinner den 1. juli 2022.

Lovendringen omfatter kun de arbeidsavtalene som trer i kraft etter 1. juli 2022. Dette betyr at man eksempelvis kan inngå en avtale om 12 måneders midlertidig ansettelse den 30. juni 2022, uten at arbeidsgiver trenger å begrunne dette nærmere. Når den midlertidige arbeidsavtalen utløper, må man imidlertid oppfylle kravene som følger av arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav a til e for å kunne tilby arbeidstakeren en ny midlertidig kontrakt. Oppfyller man ikke kravene etter loven, må arbeidstakeren enten tilbys fast ansettelse eller sies opp etter at kontrakten utløper.

Etter 1. juli 2022 kan du altså ansette arbeidstakere midlertidig i følgende tilfeller:

  • Dersom arbeidet som skal utføres er av midlertidig karakter,
  • Når du har behov for vikarer i virksomheten, for eksempel på grunn av sykdom eller permisjon,
  • Dersom arbeidstakeren skal være i praksis i bedriften,
  • Når Arbeidstakeren deltar i arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV, eller
  • Dersom arbeidstakeren ansettes som idrettsutøver, trener, dommer eller i andre ledende stillinger innen organisert idrett.

Begrunnelsen for lovendringen er at den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i 12 måneder ikke har bidratt til å hjelpe utsatte og vanskeligstilte grupper av arbeidstakere ut i arbeidslivet, slik man hadde håpet ved innføringen. Undersøkelser viser at arbeidstakere med lav eller ingen utdanning sjelden oppnår fast ansettelse etter å ha vært midlertidig ansatte. I tillegg har arbeidsgivere i liten grad brukt den generelle adgangen til å ansette midlertidig. Når det generelle grunnlaget for midlertidig ansettelse i 12 måneder nå fjernes, ønsker regjeringen å styrke retten til faste ansettelser ved å gjøre det vanskeligere å ansette arbeidstakere midlertidig.

Lurer du på noe angående midlertidige ansettelser, eller har du behov for rådgivning i andre saker? Projure har bred kompetanse innenfor alle områder innen arbeidsrett.

Du kan kontakte oss via

e-post: stavanger@projure.no

telefon: 51858400

Du kan også henvende deg til oss via vårt kontaktskjema her

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope