Er secondment utleie? Ny dom fra Stavanger tingrett

Skrevet av advokat Sindre Meling

Dom fra Stavanger tingrett om arbeidsgivers adgang til å foreta konserninterne omdisponeringer av arbeidsstokken uten at forholdet omfattes av innleiereglene

Stavanger tingrett avsa i sommer dom i en sak som gjaldt søksmål fra Industri Energi vedrørende påstått ulovlig innleie fra Rowan Norway Ltd.

Roway Norway er et selskap i Rowan Companies-gruppen som er en global tilbyder av boretjenester. Gruppen har virksomhet i en rekke land i ulike regioner, og sysselsetter over 4.000 personer på verdensbasis. Den norske filialen av Rowan-gruppen har adresse i Sandnes, og opererer for tiden en rigg på Ekofiskfeltet på norsk kontinentalsokkel.

83 av de ansatte som jobber på denne riggen er ikke ansatt i Rowan Norway, men i det britiske selskapet Rowan Drilling. Disse ansatte har som tillegg til sine ansettelsesavtaler en såkalt «secondment-avtale». Ifølge disse avtalene er de ansatte for en periode på inntil 12 måneder «seconded», også kalt secondert, til arbeid på norsk kontinentalsokkel med Rowan Norway som «vert».

Industri Energi anførte at slike secondment-avtaler i realiteten innebar ulovlig innleie av midlertidig ansatte, jf. arbeidsmiljøloven §§ 14-9 og 14-12. Rowan Norway anførte på sin side at secondment-avtalene falt utenfor reglene om innleie av arbeidskraft i arbeidsmiljøloven, og at avtalekonstruksjonen måtte sammenlignes med bestemmelsene om utsendte arbeidstaker i arbeidsmiljølovens § 1-7.

Retten kom i sin vurdering til at det ikke forelå et innleieforhold mellom Rowan Drilling og Rowan Norway. Som begrunnelse ble det bl.a. vist til at Rowan Drilling hadde beholdt de sentrale arbeidsgiverfunksjonene overfor de ansatte knyttet til lønnsutbetaling, disiplinærreaksjoner, forflytninger, administrasjon og kurs/kompetanse. I tillegg var det slått fast i den enkeltes arbeidsavtale at de ansatte hadde arbeidsplikt i alle selskaper i Rowan-gruppen, også utenfor Storbritannia.

Retten viste også forståelse for Rowan-gruppens behov for å tilrettelegge og administrere arbeidsstokken slik de til enhver tid fant hensiktsmessig. Riggene som blir drevet av Rowan flyttes fra land til land avhengig av hvor det finnes oppdrag. Derfor mente retten at selskapet hadde et legitimt behov for å kunne flytte deler av mannskapet med uten at dette skulle få betydning for den enkelte ansattes arbeidsforhold.

Avgjørelsen fra Stavanger tingrett gir uttrykk for at internasjonale selskap med avdeling i Norge har anledning til å pålegge sine ansatte å tjenestegjøre for den norske avdelingen over en lengre periode uten at dette blir betraktet som et innleieforhold som reguleres av arbeidsmiljøloven.

Dommen gir imidlertid ikke uttrykk for at denne adgangen gjelder ubegrenset. De virksomheter som ønsker å sikre seg muligheten til en slik fleksibel utnyttelse av sine ansatte bør for det første forsikre seg om at de ansattes arbeidsavtaler slår fast at selskapet har rett til å flytte arbeidstakerne internt i konsernet.

For det andre er det trolig et vilkår at selskapet hvor de ansatte formelt er ansatt fortsetter med utøve arbeidsgiverfunksjoner overfor de ansatte også når disse er utplassert til andre avdelinger. Overlates disse funksjonene til den norske avdelingen er det ikke usannsynlig at ordningen vil bli rubrisert som et innleieforhold som reguleres av norsk arbeidsmiljølovgivning.

Spørsmål, kommentarer eller ytterligere informasjon? Kontakt oss.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope