Forslag om endringer i regelverket om offentlige anskaffelser

Skrevet av advokat/partner Trond Bjørnsen

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 15. april 2015 på høring forslag til endringer i reglene om håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. Departementet foreslår å utvide Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) sin kompetanse i saker om ulovlige direkte anskaffelser, dvs. der oppdragsgiver unnlater å kunngjøre en kontrakt uten hjemmel i anskaffelsesregelverket. Bakgrunnen for forslaget er at KOFA ble fratatt sin kompetanse til å ilegge gebyr ved ulovlige direkte anskaffelser da det nye sanksjonssystemet trådte i kraft 1. juli 2012, slik at KOFA stod igjen som et rent rådgivende organ. Samtidig ble det den gang innført nye sanksjonsregler som ga domstolen kompetanse til å kjenne en kontrakt uten virkning, avkorte kontraktens løpetid, eller idømme oppdragsgiver et overtredelsesgebyr. Departementet peker på at endringene innført i 2012 ikke har ført til en effektiv sanksjonering av ulovlige direkte anskaffelser, fordi leverandørene i markedet i praksis ikke har incitamenter til å ta kostander og risiko forbundet med et søksmål mot det offentlige i slike saker. Departementet foreslår derfor for det første å gjeninnføre klagenemndas kompetanse til å ilegge et overtredelsesgebyr. For det andre foreslår departementet å gi klagenemnda kompetanse til å ta ut søksmål etter eget skjønn om å kjenne en kontrakt uten virkning mv. Det forslås videre at gebyret for å klage til KOFA blir tilbakebetalt der klagenemnda kommer til at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. Endelig foreslår departementet at klagegebyret på kr. 8000 tilbakebetales til klager dersom KOFA konstaterer brudd på regelverket, eller alternativt der bruddet er av en slik karakter at feilene kan ha påvirket konkurransen. Forslaget får støtte både fra NHO og klagenemndas leder Georg Rieber-Mohn.

Departementet har også en pågående høringsrunde vedrørende forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver. I tillegg til dette har det såkalte Forenklingsutvalget lagt frem NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser med en rekke forslag til regelverksendringer. Utredningen gjelder de særnorske reglene, dvs. anskaffelser under EØS-terskelverdiene. Forenklingsutvalgets flertall foreslår blant annet at forhandlingsforbudet fjernes slik at oppdragsgiver kan velge en prosedyre med forhandlinger i alle konkurranser. Oppfatningene i utvalget er imidlertid delte, og det gjenstår derfor å se hvilke endringer som blir gjennomført i anskaffelsesregelverket.

Har du spørsmål til denne artikkelen finner du kontaktopplysninger til Trond Bjørnsen her.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope