Arbeidsrett

Endring i reglene om midlertidig ansettelse

For å styrke arbeidstakeres rett til faste ansettelser i heltidsstillinger, har regjeringen foreslått flere endringer i arbeidsmiljøloven. Det har blant annet blitt foreslått å redusere…

Les mer

Projure bistod Proba Samfunnsanalyse med rapport for Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Hvordan forholder offentlige byggherrer seg til innleie av arbeidstakere? Hvilke krav stiller de til bemanningsforetakene? Hvordan kontrollerer offentlige byggherrer om innleiereglene er fulgt? Disse spørsmålene…

Les mer

Sak til Høyesterett – Arbeidsgivers rett til å kreve feilutbetalinger tilbakebetalt ved å gjennomføre trekk i lønn på grunnlag av arbeidsavtalen.

«Er det ved lønningsdag foretatt feil utlønning, kan arbeidsgiver foreta den nødvendige justeringen ved neste eller påfølgende lønningsdager.» Ovenstående er en standardklausul som er vanlig…

Les mer

Skal du ansette arbeidstakere under 18 år i sommer?

Her er en liste over regler du bør kjenne til. I arbeidsmiljøloven (aml.) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning er det en rekke bestemmelser…

Les mer

Arbeidsrett

Projure kan hjelpe deg med råd og bistand bl.a. knyttet til; Inngåelse, endring og avslutning av ansettelsesforhold Nedbemanning og permittering Konkurranse-  og karensklausuler Omstrukturering, virksomhetsoverdragelse…

Les mer

Seksuell trakassering – hvor går grensen?

Første Metoo-sak i Høyesterett

Les mer

Eurojuris Informerer nr 4 2020: Arbeidsrett

Her finner du årets siste utgave av Eurojuris Informerer med temaet Arbeidsrett. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt.

Les mer

Koronapandemien: Det du trenger å vite om permittering

Skrevet av advokatfullmektig Marianne Takla Nedstigningen av samfunnet som følge av koronapandemien førte til at mange ble permittert eller mistet jobben. Permitteringsreglene har blitt endret flere…

Les mer

Pressemelding fra Regjeringen: nye regler om permittering og dagpenger

Fra 1. november utvides permitteringsperioden til 52 uker. Samtidig fases flere særregler ut, mens enkelte særregler forlenges ut året. Her kan du lese hele Regjeringens pressemelding.

Les mer

Seier i Høyesterett for innleide ansatte

Skrevet av advokat Malèn Stølen I Høyesterett falt det denne uken dom om rett til bonus for innleide ansatte.  Det sentrale spørsmålet i saken var hvorvidt…

Les mer