Ny forskrift om unntak fra likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak

Skrevet av advokatfullmektig Benjamin Törnroos

Etter arbeidsmiljøloven § 14-12 a skal bemanningsforetaket sikre at utleide får minst like gode vilkår som ansatte hos innleier hva gjelder lønn og en rekke arbeidsvilkår. Bestemmelsen gjennomfører Vikarbyrådirektivets likebehandlingsregel, og innebærer en vesentlig forpliktelse for bemanningsforetaket.

6. juli vedtok Arbeids- og sosialdepartementet ny forskrift som gir adgang til å fravike likebehandlingsregelen. Den nye forskriften trer i kraft 15. juli 2015.

Vilkåret for å fravike likebehandlingsregelen vil være at bemanningsforetaket er bundet av tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett, dvs. med minst 10 000 medlemmer. Adgangen til å fravike likebhandlingsreglene gjelder i utgangspunktet for arbeid innenfor tariffavtalens område, men kan også fravikes for arbeidstakere som er ubundet, forutsatt at disse ansatte gis tilsvarende rettigheter som etter avtalen.

Endringen får virkning ved revisjon av løpende tariffavtale eller ved inngåelse av ny avtale etter ikrafttredelsen 15. juli.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope