Sivilombudsmannen hjelper skadelidte med advokatutgifter

Skrevet av advokat/partner Carl Gunnar Sandvold.
De aller fleste skadelidte som søker juridisk bistand er opptatt av advokatutgifter. De ansvarlige har ofte henvist til at de bare dekker slike utgifter, dersom det resulterer i utbetaling av erstatning. Jeg mener for min del at når det foreligger et ansvarsgrunnlag, er den ansvarlige nødt til å betale det som er rimelig og nødvendig, selv om bistanden ikke fører til erstatning. Jeg har derfor dissentert som medlem av Erstatningsnemnda for voldsofre

Det vanlige er at slike tvister løses rettslig. I en uttalelse fra Sivilombudsmannen av 26.11.14 fikk jeg imidlertid støtte for mitt syn. Han sier bl.a. :

«Det vises også til mindretallets vurdering i Erstatningsnemndas saker ENV-2011-648 og ENV-2010-2325:

Mindretallet viser til at advokatbistanden har vært nødvendig i nærværende voldstilfelle, at utgiftene ikke ville ha vært tilstede uten skaden, og at det ikke er andre dekningsmuligheter for denne utgiften. Mindretallet påpeker at det ikke kan avgjørende at søker ikke er berettiget annen voldsoffererstatning, så lenge søker har hatt behov for advokatbistand i forbindelse med en voldshandling som omfattes av voldsofferstatningsloven § 1.

Etter ombudsmannens syn harmonerer en slik forståelse med alminnelige erstatningsrettslige hensyn.«

Uttalelsen kan du finne her.

Erstatningsnemnda for voldsofre har nå enstemmig bestemt seg for å følge Sivilombudsmannens uttalelse på dette punktet. Det forventes at det samme vil bli lagt til grunn av andre ansvarlige, f.eks. trafikkforsikringsselskaper, yrkesskadeforsikringsselskaper, Norsk Pasientskadeerstatning i de sakene hvor det ikke er uenighet om at det foreligger et ansvarsgrunnlag.

Dette viser at Sivilombudsmannen kan løse rettstvister, og det tilføyes at det er gratis å få uttalelser derfra. Dersom klageren får medhold, er det vanlig at forvaltningen endrer praksis.

Carl Gunnar Sandvold leder vår interne Personskadegruppe og tilsvarende gruppe i Eurojuris Norge.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope