Utbetaler du feriepenger sammen med lønn? Les dette!

Skrevet av advokat Sindre Meling

Vi har ila. den siste tiden sett flere eksempler på tilfeller hvor arbeidsgivere utbetaler feriepenger til de ansatte fortløpende samtidig med lønnen. I arbeidsavtalene har lønnsbestemmelsen typisk vært formulert på følgende måte:

«Arbeidstakers årslønn er kr. 551.000,- inklusiv feriepenger».

Med utgangspunkt i den alminnelige prosentsatsen for beregning av feriepenger på 10,2 % i ferielovens § 10 (2), vil arbeidstakers årlige arbeidsvederlag i eksempelet over være kr. 500.000,-. Resterende kr. 51.000,-, som tilsvarer 10,2 % av kr. 500.000,-, vil være den ansattes feriepenger.  

Iht. gjeldende rett er det ikke adgang til å utbetale feriepenger fortløpende sammen med den ansattes ordinære lønn. Vårt inntrykk er at mange arbeidsgivere og arbeidstakere ikke er kjent med dette. Dersom arbeidsgiver praktiserer utbetaling av feriepenger på denne måten risikerer man å måtte betale feriepenger til de ansatte to ganger.

Normalordningen etter ferielovens § 11 (1) er at feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsåret skal utbetales på siste vanlige lønningsdag før ferien. Iht. ferielovens § 3 er loven preseptorisk. Det innebærer at lovens bestemmelser ikke kan fravikes «til skade» for arbeidstaker.

Utbetaling av feriepenger samtidig med arbeidstakers ordinære arbeidsvederlag er utvilsomt en ordning som strider mot ferielovens hovedregel. Hvorvidt det likevel er anledning til å praktisere en slik ordning beror derfor på om ordningen er «til skade» for arbeidstaker. Er det en ulempe for arbeidstaker å få utbetalt feriepenger fortløpende ila. året istedenfor å få disse utbetalt samlet på siste lønningsdag før ferien neste år?

Det er lett å argumentere for at en slik ordning ikke representerer noen ulempe for arbeidstakeren. Iht. begge ordninger vil han få utbetalt et identisk beløp. Forskjellen er utbetingstidspunktet. Ved fortløpende utbetaling vil arbeidstaker motta feriepengene på et tidligere tidspunkt enn hva han ville hatt krav på iht. ferielovens hovedregel. Mange vil trolig oppleve dette som en fordel i forhold til hva som er lovens system.

I rettspraksis er det imidlertid lagt til grunn at utbetaling av feriepenger samtidig med arbeidstakers ordinære arbeidsvederlag er en fravikelse av ferielovens hovedregel som er «til skade» for arbeidstaker jf. ferielovens § 3.

Som begrunnelse for dette standpunktet er det vist til at ferieloven er en vernelov som har til formål å sikre arbeidstakers årlige feriefritid. Utbetaling av feriepenger er et virkemiddel for å sikre arbeidstakers rett til ferie. Resonnementet i dommene som har behandlet spørsmålet er at retten til ferie forutsetter at det er etablert en ordning som innebærer at arbeidstaker har feriepengene disponible ifm. uttaket av ferie. Ifølge avgjørelsene vil en ordning hvor feriepengene kan utbetales sammen med lønnen ikke sikre dette på en god nok måte, hvilket igjen har vært utslagsgivende for at ordningen har blitt vurdert som å være «til skade» for arbeidstaker.

Konsekvensen av dette er at arbeidsgiver som har betalt ut feriepenger fortløpende blir pålagt å utbetale feriepenger i samsvar med lovens ordning. Dette vil i praksis ofte innebære at arbeidstaker får utbetalt feriepengene to gangerDenne rettstilstanden har vært gjenstand for sterk kritikk i juridisk teori. De seneste dommene som er avsagt om emnet har imidlertid bekreftet at rettstilstanden er som beskrevet over.

Det skal nevnes at bestemmelsen om utbetalingstidspunkt for feriepenger i ferielovens § 11 (1) kan fravikes ved tariffavtale. Dette fremgår av femte ledd i samme bestemmelse.

Arbeidsgivere som utbetaler feriepenger sammen med lønn uten at det er åpnet for dette i tariffavtale bør endre denne praksisen så snart man kan. Hvis ikke kan man bli møtt med mange krav om ny utbetaling av feriepenger som det vil være vanskelig å komme unna.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope