Vinner i anbudskonkurranse kan være forpliktet til å overta tidligere oppdragstakers ansatte

Skrevet av advokatfullmektig Ulrik Haukali

– Ny dom i EU-domstolen om virksomhetsoverdragelse.

EU-domstolen avsa nylig dom om arbeidstakernes rettigheter når arbeidsgiver taper en anbudskonkurranse på anmodning fra portugisiske domstoler.

Dommen illustrerer at alle bedrifter som er tilbydere i anbudskonkurranse bør være oppmerksom på reglene om virksomhetsoverdragelse når oppdragsgiver stiller nødvendig utstyr til rådighet for utførelsen av arbeidet. Også arbeidstakere vil ha nytte av kjennskap til regelverket. Foreligger virksomhetsoverdragelse overføres nemlig ansettelsesforholdet til ny oppdragstaker med de samme forutsetninger.

Direktivet om virksomhetsoverdragelse er implementert i arbeidsmiljøloven kapittel 16. Norge er gjennom EØS-avtalen bundet av virksomhetsoverdragelsesdirektivet, og Høyesterett har i sin praksis tolket de norske reglene i tråd med de retningslinjer EU-domstolen har fastsatt. Dommen er derfor relevant for hvordan reglene om virksomhetsoverdragelse skal tolkes i Norge.

Saken handler om vekterselskapet ICTS som leverte vekter- og overvåkningstjenester til et havneanlegg på Azorene. Arbeidet besto i kontroll av personer og varer inn og ut av havnen med videoovervåkningsutstyr. Våren 2013 ble kontrakt om levering av sikkerhetstjenester tildelt Securitas. ICTS meddelte sine ansatte at de ville bli overført til Securitas. Securitas på sin side fastholdt at ICTS sine ansatte ikke ville få arbeid i Securitas.

Et av spørsmålene som var oppe for EU-domstolen var om tildeling av kontrakt til Securitas som ny tjenesteleverandør etter anbudskonkurranse skulle anses som en «overdragelse» etter EUs direktiv om virksomhetsoverdragelser.


Reglene om virksomhetsoverdragelse får anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til annen arbeidsgiver. Det forutsettes at virksomheten er en selvstendig økonomisk enhet som beholder identiteten etter overdragelsen. Formålet med reglene er å verne arbeidstakerne mot det som i realiteten kun er en formell endring av arbeidsgiver. Dersom reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse, innebærer det at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter overfor arbeidstakerne overføres til ny arbeidsgiver.

I den ferske dommen opprettholder EU-domstolen sitt tidligere standpunkt om at det ikke forutsettes et direkte kontraktsforhold mellom tidligere og ny arbeidsgiver for at direktivet får anvendelse. Domstolen uttaler videre at spørsmålet om direktivet kommer til anvendelse når to virksomheter avløser hverandre i drift etter anbudskonkurranse beror på en konkret vurdering av om virksomheten er en selvstendig økonomisk enhet som har bevart sin identitet etter overdragelsen.

Identitetsvurderingen er en undersøkelse av om ny arbeidsgiver rent faktisk fortsetter driften i samme eller tilsvarende form som før overdragelsen. Undersøkelsen tar utgangspunkt i en rekke momenter etablert gjennom EU-domstolens rettspraksis, blant annet om det er overført materielle aktiva eller om størstedelen av arbeidsstaben er overført.

Hvilken type aktivitet som utføres i virksomheten er avgjørende for hvilke momenter som skal prioriteres i undersøkelsen. I en bransje hvor arbeidskraften utgjør den vesentligste del av aktiviteten vil direktivet få anvendelse hvis en betydelig del av de ansatte etter antall og kvalifikasjoner overføres til nye arbeidsgiver. I en bransje hvor aktiviteten er avhengig av en type utstyr, vil eventuell overdragelse av utstyret være sentralt for vurderingen av om identiteten er beholdt etter overdragelsen.

Domstolen fastslo i dommen at en virksomhet som driver med vekter- og overvåkningstjenester i havneanlegg hovedsakelig kjennetegnes av overvåkningsutstyret som brukes i arbeidet. At Securitas ikke overtok de ansatte kunne ikke utelukke at direktivet skulle gjelde når Securitas hadde overtatt det utstyret som var nødvendig i utøvelsen av vakt- og sikkerhetsaktivitetene. Den omstendighet at det var oppdragsgiver, her havneanlegget, som stilte overvåkningsutstyret til rådighet, utelukket heller ikke at det var tale om en virksomhetsoverdragelse.

Overgangen ble vurdert som en virksomhetsoverdragelse med den konsekvens at de ansatte i ICTS skulle overføres til Securitas.

Før tilbud gis bør man derfor være oppmerksom på at man som ny oppdragstaker etter anbudskonkurranse kan bli tildelt plikter overfor tidligere oppdragstakers ansatte.

Har du spørsmål til artikkelen eller behov for bistand finner du min kontaktinformasjon hULer.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope